Make your own free website on Tripod.com

baslik-mikst.jpg

OUR DEPARTMENT'S MANUSCRIPTS
ALL MANUSCRIPTS
YAVUZ'S MANUSCRIPTS
ASIRDIZER'S MANUSCRIPTS
ZEYFEOGLU'S MANUSCRIPTS
DIZDAR'S MANUSCRIPTS
TUYJI'S MANUSCRIPTS
CITATION FORMS

CODE: 1056
 

ZEHİRLENME OLGULARINDA HAYATİ TEHLİKE KARARI İÇİN GLASGOW KOMA SKALASININ KULLANIMI

 

 

Keskin R, Yorulmaz C, Yavuz MS, Aşırdizer M.

 

Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2001, Adli Tıp Kurumu, İstanbul-2001, Kongre Kitabı, s:320-6.

 

 

ÖZET

 

Zehirlenme nedeniyle gönderilen olgularda, hayatı teh­like kavramının değerlendirilmesinde, kışının yoğun bakım tedavisi görüp görmediği, yoğun bakımda kaldığı sure, antidot tedavisi uygulanıp uygulanmadığı ve varsa ölçülmüş olan madde dozu kriter olarak kullanılmaktadır Glasgow Koma Skalası (GKS), beyin fonksiyonlarını ölçen, genellikle kranioserebral yaralanmalı hastalarda koma derecesini gü­venilir bir şekilde değerlendirmeye yarayan bir indekstir GKS nin mortalite ile korelasyonu bulunmaktadır Bu çalış­mada GKS bulguları tanımlanan ve bu tanımlar ışığında GKS hesaplanan olgularda skalanın hayati tehlike kararı açısın­dan kullanılabilirliğinin tartışılması amaçlandı.

 

1999-2000 yılları arasında Adlı Tıp Kurumu 5 ihtisas Ku­mlu’ na zehirlenme nedeni ile gönderilen olgular, klasik ha­yatı tehlike kriterleri ve göz hareketlen, konuşma-sözel ce­vap, motor cevap olmak üzere, GKS kriterleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Çalışmamızda toplam 647 zehirlenme olgusu içerisinden hayatı tehlike bulunup bulunmadığı sorulan 359 olgu ara­sından GKS belirtilmiş olan ve/veya mevcut verilerle GKS sı saptanabilen 30 olgu irdelenmiştir Diğer olgularda ise kli­nik bilgiler ve hasta öyküsü yeterince kaydedilmediğinden skala değerlendirilememişti.

 

Bu çalışma sonucunda, zehirlenme olguları için oluşturu­lacak modifiye bir GKS formunun her sağlık biriminde kulla­nılmasının yakın bir hedef olması gerektiği düşünülmüştür.

 

Anahtar kelimeler:  Glasgow koma skalası, hayati teh­like, zehirlenme.

SİTE EDEN:

1. Bilge Y. Adli Bilimlere Ait Kaynaklar Özet Kitabı, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003, s:341, 576.

LÜTFEN YAYINLARIMIZA YAPTIGINIZ SİTASYONLARI, SİTASYON FORMU' NU DOLDURARAK BİZE BİLDİRİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
 
PLEASE GIVE INFORMATION US BY USING CITATION FORM, IF YOU CITED TO OUR MANUSCRIPTS, THANK YOU.
 

© COPYRIGHT, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI